Notka prawna

Zamieszczone na stronach Kantoru Promes kursy wymiany walut nie są ofertą handlową w myśl Kodeksu Cywilnego.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych objętych zgodą na przetwarzanie danych osobowych jest PROMES Sp. z o.o. z siedzibą Plac Jakuba Wejhera 10, w Wejherowie (kod pocztowy: 84-200 ), adres e-mail: kontakt@kantor-promes.pl
 2. Celem zbierania danych jest: realizacja umowy kupna-sprzedaży walut, względy bezpieczeństwa, realizowanie wymogów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wystawianie i dostarczanie dowodów przeprowadzenia transakcji.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków wynikających z przepisów prawa), a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie nr 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja postanowień zawartych w punkcie nr 2
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Informujemy, że przetwarzać będziemy Pani/Pana dane tj. Imię, Nazwisko, PESEL, Adres zamieszkania, Adres email, adres ip, nr kont bankowych, dane biometryczne, nr telefonu.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych i podpisana umowa wiążąca obie strony stosunkiem zatrudnienia.
 10. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Administratora Danych Osobowych wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione.
 11. We wszelkich sprawach spornych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zarząd PROMES Sp. z o.o.